logo

Vali sobiv pääse treeningutele. Püsikliendi jaoks uueneb hind peale isikukoodi sisestamist.

1. Vali pääse klikkides hinnale

2. Isikuandmed

  • Pääsme kehtivuse algus pääsme ostmise või ostmisele järgneval päeval .

3. Ostukorv

    Kaupa pole valitud

4. Vali makseviis

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi fitnessiklubi (edaspidi Spordiklubi) pääsmete ostutingimused

1. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
1.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui valitakse sobiv pääse treeningutel osalemiseks.
1.2. Pääsme Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti ostma.
1.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevat pääset ning seda vajadusel Ostukorvist eemaldada.
1.4. Püsikliendi ja Tartu Ülikooli üliõpilase jaoks kehtiv pääsme hind uueneb peale isikukoodi sisestamist. Uued kliendid peavad ostu sooritamiseks olema ennest eelnevalt spordiklubis kliendiks registreerinud. Selleks tuleb kohale tulla Ujula 4 Tartu Ülikooli Akadeemilisse Spordiklubisse ja vormistada ankeet administraatori juures.
1.5. Pääsme ostu vormistamiseks valib Klient maksmiseks panga ning vormistab Ostu.
1.6. Peale õnnestunud maksmist saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus ning pääsmega seotud teenus on valmis kasutamiseks.
1.7. Enne ostu sooritamist peab Klient olema kindel pääsmega seotud teenuse sisus. Ostetud pääsmeid Spordiklubi tagasi ei osta. Pääsme kehtivuse algus on ostukuupäev või sellele järgnev kuupäev, pääset ette osta ei saa. 

2. Hind
2.1 Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi tervisespordi kodulehel müüdavate toodete hinnad on eurodes.
2.2. Spordiklubi jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja teenuste hindasid ühepoolselt muuta.
2.3 Spordiklubi koduleheküljel tellimust vormistades ning maksmist sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud spordiklubi Teeninduseeskirja (http://sport.ut.ee/teeninduseeskiri/) ning Kodukorraga (http://sport.ut.ee/kodukord/) ja on nendega nõus.

3. Muud tingimused
3.1. Spordiklubi kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Spordiklubi ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele va seadusega ettenähtud juhtudel.
3.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient Spordiklubi Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
3.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Spordiklubil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Väljavõte MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi Teeninduseeskirjast

1. TEENUS
Spordiklubi osutab teenuseid vastavalt põhikirjale avalikes huvides erineval tasemel spordialase tegevuse arendamiseks ja tasulisi teenuseid vastavalt Spordiklubi juhatuse poolt kinnitatud hinnakirjale ja tingimustele.
1.1. Spordiklubi osutab tasulisi teenuseid noorte- ja harrastusspordi (sh tervisespordi) treeningute ning spordihoonete- ja rajatiste kasutamise teenust vastavalt Spordiklubi juhatuse poolt kinnitatud hinnakirjale ja tingimustele järgmiselt:
1.1.1. üksikpilet võimaldab ühekordse sissepääsu spordisaali või treeningule vabade kohtade olemasolul. Üksikpileti soetajale ei väljastata klubikaarti;
1.1.2. 10 korra pääse võimaldab 10 kordse sissepääsu spordisaali või treeningule vabade kohtade olemasolul alates ostukuupäevast 60 päeva jooksul.
1.1.3. Fitnessklubi üksikpileti ja 10 korra pääsme korral loetakse üheks treeningkorraks ühte rühmatreeningut ja/või jõusaalide ning kergejõustikuhalli kasutuskorda. Kasutuskorra pikkus on kehtestatud hinnakirjas;
1.1.4. perioodipääse võimaldab sissepääsu spordisaali või rühmatreeningule vabade kohtade olemasolul piiramatu arv kordi. Fitnessklubi rühmatreeningute korral lähtuda Fitnessklubi broneerimissüsteemi juhendist, mis on leitav Fitnessklubi veebilehelt;
1.1.5. Noortespordi alast tegevust koordineeritakse läbi Spordikooli. Spordikooli õpilase esindajaga sõlmitakse õppeleping, mille alusel toimub õppe- ja treeningtegevus. Hinnakirjaga kehtestatakse iga õppeaasta ühe kuu, poolaasta ja õppeaasta õppemaks.
1.1.6. Soodushind kehtib hinnakirjas märgitud kliendigruppidele soodustust tõendava dokumendi alusel, mille esitamise vorm ja loetelu on kehtestatud hinnakirjas. Veebipõhiseks ostmiseks peab Tartu Ülikooli üliõpilane oma staatust tõendama uuesti iga järgmise aasta 31. oktoobriks.
1.1.7. Klient on kohustatud enne teenuse eest tasumist põhjalikult kaaluma ostetava teenuse tarbimise tingimusi sh nõustub sellega, et klubi saadab kliendi e-posti aadressile kliendi jaoks informatiivse sisuga teateid või meeldetuletusi. Vajadusel küsida selgitusi teenuste sisu kohta spordiklubi klienditeeninduselt.
1.1.8. Ostetud teenuseid tagasi ei osteta.
/----------------------------------/
2. TEENINDUS
2.1. Treeningule- ja/või õppetööle tulles spordihoone kasutaja kas:
2.1.1. esitab administraatorile Spordiklubi kaardi;
2.1.2. ja/või annab administraatorile informatsiooni soovitud ruumi kasutamise kohta;
2.1.3. ja/või ostab pääsme.
2.2. Uuele kliendile vormistab administraator klubikaardi (v.a. p 1.2.) või seob kliendi ID kaardi spordiklubi andmebaasiga.
2.2.1. Klient esitab administraatorile isikut tõendava dokumendi ning soodustuse saamiseks soodustust tõendava dokumendi.
2.2.2. Klient tasub tema poolt soovitud teenuse eest administraatorile kassasse sularahas või pangakaardiga.
2.3. Vajadusel väljastab administraator kasutajale:
2.3.1. kiibi, mille abil saab liikuda turnikeedest ja ustest;
2.3.2. rõivistu kapi võtme.
2.4. Kapi võtme ja/või kiibi saab spordihoone kasutaja enda kasutusse treeningul viibimise ajaks. Kapi võtme ja/või kiibi viimine Spordiklubi ruumidest väljapoole ei ole lubatud.
2.5. Kõik Spordiklubi kaardid on personaalsed ja kehtivad ainult kaardi omanikule. Kaardi andmisel teistele isikutele teenuse kasutamiseks, on Spordiklubil õigus teenuse kasutamine peatada või lõpetada. Kasutamata teenuse eest raha ei tagastata.
2.6. Kaart on tasuline, selle hind kehtestatakse hinnakirjaga. Töötav ja kahjustamata kaart on võimalik pärast teenuse tarbimist tagastada Spordiklubile ning saada tagasi kaardi eest makstud tasu.
2.7. Klient on kohustatud kaardi kaotamisest kohe informeerima Spordiklubi. Vajadusel väljastatakse kliendile tasu eest uus kaart.
2.8. Kaardid kehtivad teenuses kehtestatud aja jooksul ning üldiselt kehtivusaega ei pikendata va. väga mõjuvatel põhjustel (nt pikaajaline haigus või arsti vastunäidustus). Kehtivat pääset on võimalik peatada mitte lühemaks perioodiks kui 7 päeva.

3.KLIENDI VASTUTUS
3.1. Teenuse eest tasumisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud ja kohustub järgima Spordiklubi teeninduseeskirja ja kodukordasid ning tal on piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund ostetud teenuste kasutamiseks.
3.2. Kodukorra ning teeninduseeskirja eiramisel ja ebaviisaka käitumise korral on Spordiklubil õigus lõpetada kliendi Spordiklubi kasutamise õigused ning kasutamata teenuse eest raha mitte tagastada. Kliendi poolt rahaliselt hinnatava kahju tekitamisel on Klubil õigus nõuda kliendilt kahju hüvitamist ning seada kliendile Spordiklubi teenuste kasutuskeeld.
3.3. Spordiklubi klient on teadlik oma tervislikust seisundist ning vastutab enda heaolu ja tervise eest. Eridiagnooside korral on klient kohustatud teavitama sellest juhendavat treenerit. Spordiklubi ei vastuta treeningutel saadud traumade ega võimalike õnnetuste eest, mis on tingitud kliendi enda tegevusest või juhtunud loomulikul teel.
3.4. Klient on kohustatud kinni pidama treeningute läbiviimise ja hoone lahtioleku aegadest.
3.5. Klient on kohustatud tagastama pärast treeningu lõppu kiibi ja võtme. Võtme ja kiibi kaotuse või tagastamata jätmise puhul tasuma kahju hinnakirja alusel.
3.6. Spordiklubi ei vastuta rõivistutesse või üldruumidesse jäetud isiklike esemete eest. Väärtesemed, dokumendid, mobiiltelefonid ja muud väärtuslikud esemed saab jätta treeningul oleku ajaks administraatori juures olevatesse hoiukappidesse.

4. SPORDIKLUBI VASTUTUS
4.1. Spordiklubi osutab tasulisi teenuseid hinnakirjas nimetatud tingimustel. Täiendavat infot teenuse kohta saab Spordiklubi töötajatelt. Uuele kliendile võimaldatakse kas: üks tasuta tutvustav proovitreening harrastusspordi ühe spordiala treeningus või üks tasuta proovitreening Fitnessklubi ühes rühmatreeningus ning spordikooli õpilasele kaks tasuta proovitreeningut ühel spordialal.
4.2. Spordiklubi vastava saali treenerid instrueerivad ja nõustavad Klubi kliente nende soovil seadmete kasutamisega seonduvates küsimustes.
4.3. Spordiklubi kohustub hoidma olemasolevaid seadmeid ja inventari töökorras. Katkine inventar parandatakse mõistliku aja jooksul.
4.4. Spordiklubi jätab endale õiguse piirata jõusaalis ja rühmatreeningutes samaaegselt treenivate klientide arvu, et luua treenijatele sobivad treeningtingimused ja tagada ohutusnõuetest kinnipidamine.
4.5. Spordiklubi hoiab ruumidesse unustatud esemeid 1 kalendrikuu jooksul nende leidmisest alates. Kui selle aja jooksul ei ole nende esemete õiguspärane omanik esemetele järgi tulnud, annab Spordiklubi esemed üle heategevuseks või Taaskasutuskeskusele või eelnimetatud kasutusviisideks ebasobivusel hävitab.
4.6. Kõik juhendid ja kodukorrad on leitavad Spordiklubi veebilehe avalehelt ülemiselt menüüribalt „Lahtiolek ja kodukord“ ja fitnessklubi veebilehe avalehelt ülemiselt menüüribalt.